Privacy beleid

Privacyverklaring JP Russell Science Global Ltd (RSG)

RSG is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

JP Russell Science Global Ltd
De Corridor 14j
3621 ZB Breukelen

Telefoon algemeen: 030-2271001
E-mail algemeen: klantenservice@rs4supplements.com
Handelsregisternummer: 77427858
BTW-nummer: NL861004760B01

2. Omgaan met persoonsgegevens

Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. RSG acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat RSG:

 • duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u vooraf vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in opdracht van RSG persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring legt RSG uit welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden en met welk doel. RSG raadt u aan om deze Privacyverklaring dan ook zorgvuldig te lezen.

3. Persoonsgegevens die RSG verwerkt

RSG verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een bestelling (koopovereenkomst) plaatst, bij opening van een klantaccount of bij het invullen van het contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naw-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Betalingsgegevens
Geslacht
IP-adres
Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de in paragraaf 4 genoemde doelen en grondslagen.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt RSG persoonsgegevens?

RSG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • voor het beantwoorden van vragen via onze website
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief
 • voor het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren (Google Analytics)
 • in geval van een wettelijke plicht daartoe. 

Account
Bij het aanmaken van een account moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaart RSG de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat RSG contact kan opnemen met u in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Toegang Account
Met het portaal van RSG kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Contactformulier en vragenformulier
RSG biedt via de website de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen en om vragen te stellen. Hierbij wordt u gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat RSG uw vraag kan behandelen en/of beantwoorden. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij informatie delen met geïnteresseerden over producten. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Verder bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden. 

5. Bewaartermijn

RSG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

6. Delen van persoonsgegevens

6.1 Met derden:

RSG deelt uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.  Derden die meewerken aan het bestelproces en waaraan wij uw gegevens verstrekken garanderen op basis van de verwerkersovereenkomst, dat ook zij uw gegevens op een veilige manier bewaren en niet aan derden ter beschikking stellen.

Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals:

 • financiële dienstverleners die voor RSG de betaling afhandelen (onder meer Ingenico, PayPal)
 • het fulfilment bedrijf, dat voor RSG de verzending van de producten afhandelt
 • bedrijven voor ondersteuning van websites, applicaties en CRM
 • accountants.

6.2 Met JP Russell Science Holding Ltd (RSH):

RSG heeft als “licentienemer” een overeenkomst gesloten met JP Russell Science Holding Ltd als “licentiegever”.

Tijdens het bestaan van deze licentie-overeenkomst mag RSG op deze webwinkel onder meer producten ter verkoop aanbieden aan de gebruikers van deze webwinkel.

Bij het einde van de licentie-overeenkomst verliest RSG die bevoegdheid en mag RSH die bevoegdheid uit de licentie-overeenkomst of zelf uitoefenen of overdragen aan een opvolgende “licentienemer” mits die opvolgende “licentienemer” zich ook verplicht om de persoonlijke informatie die u heeft verschaft of zult verschaffen vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen.

Door uw persoonsgegevens op te geven op de webwinkel gaat u er derhalve mee akkoord, dat uw gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig door RSG of opvolgende licentienemers worden gebruikt en wel overeenkomstig deze Privacyverklaring.

7. Cookies en vergelijkbare technieken

RSG kan gebruik maken van functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RSG kan  cookies gebruiken met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

Google Analytics
RSG gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis van de verwerkersovereenkomst met Google bestaan verplichtingen over de omgang met onze data. Verder zullen wij Google niet toestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij RSG in te trekken. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@rs4supplements.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt RSG u om u adequaat te identificeren. RSG reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligt RSG uw persoonsgegevens?

RSG neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via klantenservice@rs4supplements.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Versie augustus 2020

Onze best verkochte producten

Bekijk meer producten

Bekijk winkelwagen