Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Product :              elk van de op de website aangeboden producten
Leverancier :        JP Russell Science Global Ltd
Koper :                 degene die het Product koopt

1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk in geval van verkoop van het Product door Leverancier aan Koper.

2. Levering van het Product vindt uitsluitend plaats vanaf het adres van Active Ants B.V. (Nederland). Zowel transport, uitvoer als invoer van het Product vindt derhalve plaats in opdracht en voor rekening en risico van de Koper.

3.  Leverancier garandeert onvoorwaardelijk, dat het Product voldoet aan de strengste kwaliteitseisen en gefabriceerd is op basis van GMP (Good Manufacturing Practices).

4.  Behoudens ten aanzien van de garantie onder punt 3 wordt de aansprakelijkheid van zowel Leverancier als distributeur uitgesloten. Indien en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet is toegestaan, wordt vergoeding van de schade in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan tienmaal de koopprijs van het betreffende Product

5.  Indien de Koper consument is en woonachtig in een lidstaat van de Europese Unie heeft Koper het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst binnen 14 dagen na levering per e-mail te ontbinden en de Producten (die in het kader van die koop geleverd zijn) op eigen kosten, onbeschadigd en zoveel mogelijk in de orginele staat en verpakking, te retourneren.

6.  Op de onderhavige algemene voorwaarden is, voor zover niet in strijd met dwingend recht, het recht van Nederland exclusief toepasselijk en in geval van geschillen de rechter in Amsterdam exclusief bevoegd.

7. Google reCAPTCHA

Wij hebben Google Invisible reCAPTCHA op onze website geïmplementeerd, dat valt onder het Privacy Beleid en de gebruikersvoorwaarden van Google.

 

JP Russell Science Global Ltd
klantenservice@rs4supplements.com

 

Contactgegevens JP Russell Science Global Ltd.

Voor al uw vragen en opmerkingen:

E-mail algemeen: klantenservice@rs4supplements.com
Telefoon algemeen: 030-2271001

Adres:
De Corridor 14j
3621 ZB Breukelen

Bedrijfsgegevens
BTW nr.: NL 824004000B01
Handelsregisternummer: 77427858

Onze best verkochte producten

Bekijk meer producten

Bekijk winkelwagen